International Advisory Committee:

Name organization  Country
Ludwig Beck  LMU Munich  Germany
Giovanni Bisoffi  INFN-LNL, Legnaro  Italy
Yuan He  IMP  China
Osamu Kamigaito  RIKEN  Japan
Dinakar Kanjilal  IUAC  India
Oliver Kester  TRIUMF  Germany
Maud Baylac CNRS/IN2P3  France
Robert Laxdal  TRIUMF  Canada
Daniela Leitner  LBNL  USA
Nikolai Lobanov  Australian National Univ.  Australia
Francis Osswald  IPHC/IN2P3  France
Brahim Mustapha  ANL  USA
Zhaohua Peng  CIAE  China
Danilo Rifuggiato  INFN-LNS,Catania  Italy
Kimikazu Sasa  University of Tsukuba  Japan

“Heavy Ions Drive The Furure.”

International Advisory Committee

Organizing Committee:

Hongwei Zhao  IMP(Conference Chair)
Yuan He IMP(Co-chair)
Youjin Yuan IMP
Jiancheng Yang IMP
Jinjie Liang IMP
Shan Sha IMP

“Heavy Ions Drive The Furure.”

Organizing Committee

Executive Board(IMP):

Liangting Sun(Local Chair)
Lu Li(conference secretary) Liang Lu Yao Yang
Junwei Guo Teng Tan  Qiangjun Wu
Dapeng Li Kedong Wang Lixuan Li
Guicai Wang Haibo Yuan Xixia Li
Xinchen Hou Yulu Huang Liping Yao
Wentao Guo Yuhan Zhai Qinwen Chen
Li Su Weihua Guo Keli Wei
Staff and students who contributed in variousways

“Heavy Ions Drive The Furure.”

Executive Board(IMP)